Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
VINDEC CO., LTD
: 31/21 Đình Thôn, X.Mỹ Đình, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội
: 0462930502
Email
info.vindec@gmail.com
Lượng Truy Cập
 

Van Bi KITZ » Ball Valve KITZ, Van Bi Gạt KITZ

Giá vui lòng Lh

Ball Valve KITZ, Van Bi Gạt KITZ

Ball Valve KITZ, Van Bi Gạt KITZ

Ball Valve KITZ 10FCT 1-1/4" 1-1/4" JIS10K FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCT 2" 2" JIS 10K FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCTB 1" 1" 10K FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCTB 1-1/2" 1-1/2" 10K FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCTB 1/2" 1/2" 10K FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCTB 10" 10" 10K FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCTB 2" 2" 10K FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCTB 3" 3" 10K FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCTB 3/4" 3/4" 10K FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCTB 4" 4" 10K FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCTB 5" 5" 10K FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10FCTB 5" 5" 10K FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 10SCTB 3/4" 3/4" 10K RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10STB 1" 1" 10K FF FB BALL,S.SEAT FCD-S/SUS304, PTFE
Ball Valve KITZ 10STB 1/2" 1/2" 10K FF FB BALL,S.SEAT FCD-S/SUS304, PTFE
Ball Valve KITZ 10STB 2" 2" 10K FF FB BALL,S.SEAT FCD-S/SUS304, PTFE
Ball Valve KITZ 10STB 3/4" 3/4" 10K FF FB BALL,S.SEAT FCD-S/SUS304, PTFE
Ball Valve KITZ 10STB 5" 5" 10K FF FB BALL,S.SEAT FCD-S/SUS304, PTFE
Ball Valve KITZ 10STB 6" 6" 10K FF FB BALL,S.SEAT FCD-S/SUS304, PTFE
Ball Valve KITZ 10STB 8" 8" 10K FF FB BALL,S.SEAT FCD-S/SUS304, PTFE
Ball Valve KITZ 10UTB 1" 1" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTB 1-1/2" 1-1/2" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTB 1/2" 1/2" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTB 2" 2" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTB 3" 3" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTB 3/4" 3/4" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTB 4" 4" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTB 5" 5" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTBM 1" 1" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTBM 1-1/2" 1-1/2" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTBM 1/2" 1/2" 10 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 10UTR 6" 6" 10 RF RB BALL,S.SEATED HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 125FCTB 2" 2" 125 FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 125FCTB 2-1/2" 2-1/2" 125 FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 125FCTB 3" 3" 125 FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 125FCTB 4" 4" 125 FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 125FCTB 6" 6" 125 FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 125FCTB 8" 8" 125 FF FB BALL,S.SEAT A126 CL B/SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ 1500SCTBM 1" 1" 1500 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 1500SCTBM 1-1/2" 1-1/2" 1500 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 1500SCTBM 1/2" 1/2" 1500 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 1500SCTBM 3/4" 3/4" 1500 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 1500SCTBSM 1" 1" 1500 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 1500SCTBSM 1-1/2" 1-1/2" 1500 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 1500SCTBSM 1/2" 1/2" 1500 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 1500SCTBSM 3/4" 3/4" 1500 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTACLM 1-1/2" 1-1/2" 150 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTACLM 2" 2" 150 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTACLM 3/4" 3/4" 150 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAM 1" 1" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAM 1-1/2" 1-1/2" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAM 1/2" 1/2" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAM 2" 2" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAM 2-1/2" 2-1/2" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAM 3" 3" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAM 3/4" 3/4" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAM 4" 4" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAM 6" 6" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAM 8" 8" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAXCLM 1" 1" 150 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAXCLM 1-1/2" 1-1/2" 150 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAXCLM 1/2" 1/2" 150 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAXCLM 2" 2" 150 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAXCLM 3" 3" 150 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAXCLM 3/4" 3/4" 150 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTAXCLM 4" 4" 150 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 1" 1" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 1-1/2" 1-1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 1/2" 1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 2" 2" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 2-1/2" 2-1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 3" 3" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 3/4" 3/4" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 4" 4" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 5" 5" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 6" 6" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB 8" 8" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTB(MONEL) 1" 1" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBBLM 2" 2" 150 RF FB BALL,S.SEATED LCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBBLM 3" 3" 150 RF FB BALL,S.SEATED LCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBBLM 4" 4" 150 RF FB BALL,S.SEATED LCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBBLM 6" 6" 150 RF FB BALL,S.SEATED LCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBBLM 8" 8" 150 RF FB BALL,S.SEATED LCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 1" 1" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 1-1/2" 1-1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 1/2" 1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 2" 2" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 2-1/2" 2-1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 3" 3" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 3/4" 3/4" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 4" 4" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 5" 5" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 6" 6" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150SCTBM 8" 8" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTAM 1" 1" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTAM 1-1/2" 1-1/2" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTAM 1/2" 1/2" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTAM 2" 2" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTAM 3" 3" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTAM 3/4" 3/4" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTAM 4" 4" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTAM 6" 6" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTAM 8" 8" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 1" 1" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 1-1/2" 1-1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 1/2" 1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 2" 2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 2-1/2" 2-1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 3" 3" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 3/4" 3/4" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 4" 4" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 5" 5" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 6" 6" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTB 8" 8" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBJ 1-1/2" 1-1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, JACKETED, HPTFE
Ball Valve KITZ 150UTBJ 2" 2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, JACKETED, HPTFE
Ball Valve KITZ 150UTBJ 3/4" 3/4" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, JACKETED, HPTFE
Ball Valve KITZ 150UTBJM 1" 1" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, JACKETED, HPTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 1" 1" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 1-1/2" 1-1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 1/2" 1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 2" 2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 2-1/2" 2-1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 3" 3" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 3/4" 3/4" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 4" 4" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 5" 5" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 6" 6" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBM 8" 8" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTBSD 4" 4" 150 RF FB BALL,S.SEATED A890 6A/A890 6A, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTRJ 3x4" 3x4" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8/SS304, JACKETED, HPTFE
Ball Valve KITZ 150UTRJ 4X6" 4X6" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8/SS304, JACKETED, HPTFE
Ball Valve KITZ 150UTRJ 6X8" 6X8" 150 RF RB BALL,S.SEATED CF8/SS304, JACKETED, HPTFE
Ball Valve KITZ 150UTRSD 3" 3" 150 RF RB BALL,S.SEATED A890 6A/A890 6A, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 150UTRSD 4" 4" 150 RF RB BALL,S.SEATED A890 6A/A890 6A, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTACLM 1" 1" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE, FS
Ball Valve KITZ 300SCTACLM 1-1/2" 1-1/2" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE, FS
Ball Valve KITZ 300SCTACLM 2" 2" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE, FS
Ball Valve KITZ 300SCTACLM 3/4" 3/4" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE, FS
Ball Valve KITZ 300SCTACLM 6" 6" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAM 1" 1" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAM 1-1/2" 1-1/2" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAM 1/2" 1/2" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAM 2" 2" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAM 3" 3" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAM 3/4" 3/4" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAM 4" 4" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAM 6" 6" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAM 8" 8" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAXCLM 1" 1" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAXCLM 1-1/2" 1-1/2" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAXCLM 1/2" 1/2" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAXCLM 2" 2" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAXCLM 3" 3" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAXCLM 3/4" 3/4" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTAXCLM 4" 4" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTB 1" 1" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTB 1-1/2" 1-1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTB 1/2" 1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTB 2" 2" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTB 2-1/2" 2-1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTB 3/4" 3/4" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTB 4" 4" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTB 8" 8" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTBM 1" 1" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTBM 1-1/2" 1-1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTBM 1/2" 1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTBM 2" 2" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTBM 2-1/2" 2-1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTBM 3" 3" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTBM 3/4" 3/4" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTBM 4" 4" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTBM 6" 6" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300SCTBM 8" 8" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTAM 1" 1" 300 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTAM 1-1/2" 1-1/2" 300 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTAM 1/2" 1/2" 300 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTAM 2" 2" 300 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTAM 3" 3" 300 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTAM 3/4" 3/4" 300 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTAM 4" 4" 300 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTAM 6" 6" 300 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTAM 8" 8" 300 RF RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTB 1" 1" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTB 1-1/2" 1-1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTB 1/2" 1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTB 2" 2" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTB 2-1/2" 2-1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTB 3" 3" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTB 3/4" 3/4" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTB 4" 4" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTB 6" 6" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTB 8" 8" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTBM 1" 1" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTBM 1-1/2" 1-1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTBM 1/2" 1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTBM 2" 2" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTBM 2-1/2" 2-1/2" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTBM 3" 3" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTBM 3/4" 3/4" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTBM 4" 4" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTBM 6" 6" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 300UTBM 8" 8" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 600F14A 2" 2" 600 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, PTFE
Ball Valve KITZ 600F14A 3" 3" 600 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, PTFE
Ball Valve KITZ 600F14A 4" 4" 600 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, PTFE
Ball Valve KITZ 600SCTBM 1" 1" 600 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 600SCTBM 1-1/2" 1-1/2" 600 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 600SCTBM 1/2" 1/2" 600 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 600SCTBM 3/4" 3/4" 600 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 600UTBM 1" 1" 600 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 600UTBM 1-1/2" 1-1/2" 600 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 600UTBM 1/2" 1/2" 600 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 600UTBM 3/4" 3/4" 600 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 600UTBSM 1-1/2" 1-1/2" 600 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ 600UTBSM 3/4" 3/4" 600 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ AK600SCTK 1/2" 1/2" 600 NPT RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AK600SCTK 1/4" 1/4" 600 NPT RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AK600SCTK 3/4" 3/4" 600 NPT RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AK800SCTK 1" 1" 800 NPT RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AK800SCTK 1-1/2" 1-1/2" 800 NPT RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AK800SCTK 1/2" 1/2" 800 NPT RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AK800SCTK 2" 2" 800 NPT RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AK800SCTK 3/4" 3/4" 800 NPT RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AK800UTKM 3/4" 3/4" 800 NPT RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AKT 1" 1" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKT 1-1/2" 1-1/2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKT 1-1/4" 1-1/4" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKT 1/2" 1/2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKT 1/4" 1/4" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKT 2" 2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKT4T 1" 1" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKTAFP 3/4" 3/4" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKTK 1" 1" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKTK 1-1/2" 1-1/2" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKTK 1-1/4" 1-1/4" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKTK 1/2" 1/2" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKTK 1/4" 1/4" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKTK 2" 2" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKTK 3/4" 3/4" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKTK 3/8" 3/8" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKTN 2" 2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ AKUTKM 1" 1" 600 NPT RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AKUTKM 1-1/2" 1-1/2" 600 NPT RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AKUTKM 1-1/4" 1-1/4" 600 NPT RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AKUTKM 1/2" 1/2" 600 NPT RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AKUTKM 1/4" 1/4" 600 NPT RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AKUTKM 2" 2" 600 NPT RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AKUTKM 3/4" 3/4" 600 NPT RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AKUTKM 3/8" 3/8" 600 NPT RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AWSC3TFZM 1" 1" 1500 SE FB BALL S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AWSC3TFZM 1/2" 1/2" 1500 SE FB BALL S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AWSC3TFZM 3/4" 3/4" 1500 SE FB BALL S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ AWU3TZM 2" 2" 1000 BSP RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ B-150UTB 1" 1" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ B-150UTB 1/2" 1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ B-150UTB 2" 2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ B-150UTB 2-1/2" 2-1/2" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ B-150UTB 3" 3" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ BS-150SCTB 2" 2" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ BS-150SCTB 3" 3" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ BS-150SCTB 4" 4" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ BS-150SCTB 6" 6" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ C-TE 3/4" 3/4" JIS 10K RB BALL,S. SEAT BRONZE, PTFE
Ball Valve KITZ C-TE 3/8" 3/8" JIS 10K RB BALL,S. SEAT BRONZE, PTFE
Ball Valve KITZ C-TNE 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K RB BALL,S. SEAT BRONZE, PTFE, 3-WAY
Ball Valve KITZ C-TNE 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K RB BALL,S. SEAT BRONZE, PTFE, 3-WAY
Ball Valve KITZ C-UTE 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K RB BALL,S. SEAT SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ C-UTE 1/2"  1/2" JIS 10K RB BALL,S. SEAT SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ C-UTE 3/8"  3/8" JIS 10K RB BALL,S. SEAT SUS 304, PTFE
Ball Valve KITZ F14A 3" 3" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ F14A 4" 4" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ F14A(LCC) 3" 3" 150 RF FB BALL,S.SEATED LCC/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ F14A(LCC) 4" 4" 150 RF FB BALL,S.SEATED LCC/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ F14A(LCC) 6" 6" 150 RF FB BALL,S.SEATED LCC/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ F14AG 10" 10" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ F14AG 12" 12" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ F14AG(LCC) 8" 8" 150 RF FB N/A,S.SEATED LCC/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ F14L 2" 2" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ F14L 3" 3" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ F14L 4" 4" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ G-150SCTB 8" 8" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ G-150SCTBM 8" 8" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ G-150UMAM 2" 2" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Ball Valve KITZ G-150UTB 8" 8" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ G-150UTBM 8" 8" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ G-300UTB 6" 6" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ G-300UTB 8" 8" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8/SS304, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ G-300UTBM 8" 8" 300 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ G-600SCTCSM 10" 10" 1500 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE+MOS2, FPM
Ball Valve KITZ G1500SCTCRSM 3" 3" 1500 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, NYLON+MOS2, FPM
Ball Valve KITZ G1500SCTCSM 4" 4" 1500 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE+MOS2, FPM
Ball Valve KITZ G1500SCTCSM 6" 6" 1500 RTJ FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE+MOS2, FPM
Ball Valve KITZ G150SCTAM 10" 10" 150 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ G150SCTC 20" 20" 150 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS304, 13CR+RPTFE, FPM
Ball Valve KITZ G150UTB 10" 10" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS304, PTFE
Ball Valve KITZ G150UTBM 10" 10" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ G150UTBM 6" 6" 150 RF FB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ G300SCTACLM 8" 8" 300 RF RB BALL,S.SEATED LCC/SS316, HYPATITE PTFE, FS
Ball Valve KITZ G300SCTAM 10" 10" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ G300SCTAM 8" 8" 300 RF RB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE FS
Ball Valve KITZ G300SCTBM 6" 6" 300 RF FB BALL,S.SEATED WCB/SS316, HYPATITE PTFE
Ball Valve KITZ SWU3TM 1-1/2" 1-1/2" 1000 SW RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ SWU3TM 1-1/4" 1-1/4" 1000 SW RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ SWU3TM 3/8" 3/8" 1000 SW RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ SZA 1" 1" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ SZA 1-1/2" 1-1/2" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ SZA 1-1/4" 1-1/4" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ SZA 1/2" 1/2" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ SZA 1/4" 1/4" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ SZA 2" 2" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ SZA 3/4" 3/4" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ SZA 3/8" 3/8" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 1" 1" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 1-1/2" 1-1/2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 1-1/4" 1-1/4" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 1/2" 1/2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 1/4" 1/4" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 2" 2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 2-1/2" 2-1/2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 3" 3" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 3/4" 3/4" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 3/8" 3/8" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ T 4" 4" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TB 1" 1" 10K FF FB BALL,S. SEAT BRONZE, PTFE
Ball Valve KITZ TB 1-1/2" 1-1/2" 10K FF FB BALL,S. SEAT BRONZE, PTFE
Ball Valve KITZ TB 1/2" 1/2" 10K FF FB BALL,S. SEAT BRONZE, PTFE
Ball Valve KITZ TB 2" 2" 10K FF FB BALL,S. SEAT BRONZE, PTFE
Ball Valve KITZ TB 3" 3" 10K FF FB BALL,S. SEAT BRONZE, PTFE
Ball Valve KITZ TK 1" 1" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TK 1-1/2" 1-1/2" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TK 1-1/4" 1-1/4" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TK 1/2" 1/2" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TK 1/4" 1/4" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TK 2" 2" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TK 3/4" 3/4" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TK 3/8" 3/8" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TKT 1" 1" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TKT 1/2" 1/2" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TKT 1/4" 1/4" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TKT 1/8" 1/8" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TKT 3/8" 3/8" TP.600 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TLT 1/2" 1/2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TN 1" 1" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TN 1-1/2" 1-1/2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TN 1-1/4" 1-1/4" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TN 2" 2" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TN 3" 3" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TN 3/4" 3/4" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ TN 3/8" 3/8" TP.400 RB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ U3TM 1-1/4" 1-1/4" 1000 BSP RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ U3TM 1/4" 1/4" 1000 BSP RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ UTKM 1" 1" 600 BSP RB BALL, S.SEATED CF8M/SS316,PT
Ball Valve KITZ UTKM 1-1/2" 1-1/2" 600 BSP RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ UTKM 1-1/4" 1-1/4" 600 BSP RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ UTKM 1/2" 1/2" 600 BSP RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ UTKM 1/4" 1/4" 600 BSP RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ UTKM 2" 2" 600 BSP RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ UTKM 3/4" 3/4" 600 BSP RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ UTKM 3/8" 3/8" 600 BSP RB BALL,S.SEATED CF8M/SS316, PTFE
Ball Valve KITZ ZA 1" 1" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ ZA 1-1/2" 1-1/2" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ ZA 1-1/4" 1-1/4" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ ZA 1/2" 1/2" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ ZA 2" 2" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE
Ball Valve KITZ ZA 3/4" 3/4" TP.600 FB BALL,S.SEAT BRASS, PTFE

Read More:

Gioăng Không Amiang TOMBO | Gioăng Không Amiang VALQUA | Gioăng Không Amiang TEADIT​ | Gioăng Chì​ | Tấm TEFLON PTFE | Cao Su Chịu Dầu​ | Gioăng Chịu Nhiệt Không Amiang | Gioăng Kim Loại​ | Băng Tan Cao Su Non | Dây Tết Chèn Bơm Van | Băng Vải Amiang | Bông Gốm Thủy Tinh | Cao Su Chịu Hóa Chất |

 

Liên quan

Van INOX KITZ
Giá vui lòng Lh

Van INOX KITZ

Van KITZ, KITZ Valve
Giá vui lòng Lh

Van KITZ, KITZ Valve

Van Bi KITZ, Van INOX, Đồng, Gang, Thép
Giá vui lòng Lh

Van Bi KITZ, Van INOX, Đồng, Gang, Thép

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: (084) 24 6293 0502
E-Mail
E: info.vindec@gmail.com
Share

vindec

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: (084) 24 6293 0502

E-mail: info@vindec.vn
E-mail: info.vindec@gmail.com

 

VPGD HÀ NỘI: Số 11, Ngõ 139 Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Mã số thuế: 0106335951 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp ngày: 16/10/2013
 
HỒ CHÍ MINH: Số 90/63 Đường Trần Văn Ơn,P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM
  Mobile: 0975 207 968
  vancongnghiepkitz van buom van bi van hoi van van an toan van giam ap van c